Lưu lượng nhà còn lại

0.00 M

Sử dụng giao diện
Tham số
Tính năng ghi chú
username
Tên người dùng của tài khoản con
password
Mật khẩu của tài khoản con
session
Giữ thông số này trống: cung cấp địa chỉ Ip khác nhau cho mỗi yêu cầu; Điền vào: cố gắng đảm bảo cùng địa chỉ Ip; Tối đa 12
life
Thời gian duy trì IP, đơn vị phút, tối thiểu là 1, tối đa là 24 giờ 60
area
Mã vùng toàn cầu chẳng hạn: area-us, hoa kỳ
city
Thành phố: newyork city-newyork
Proxy4free Telegram
Proxy4free Skype