Gói loại
Lưu lượng nhà còn lại

0.00 M

Sử dụng giao diện
Tham số
Tính năng ghi chú
app_key
App_key của anh, anh có thể lấy nó từ trung tâm cá nhân
pt
Gói của bạn
num
Số lượng IP được trích xuất mỗi lần
cc
Mã quốc gia/vùng mà bạn đã chọn
state
Bang bạn chọn
city
Thành phố bạn chọn
life
Thời hạn của địa chỉ IP
protocol
Thỏa thuận đại lý
format
Định dạng dữ liệu được trả lại
lb
Dấu cách tách của văn bản được trả lại
Mã trả lời
Đoạn mã
Tính năng ghi chú
200
Yêu cầu thành công
3
Không đăng nhập
114
Số dư là không đủ
17
Gói phần mềm đã hết hạn
186
Trọn gói là không hợp lệ
202
Không thêm vào danh sách trắng
Proxy4free Telegram
Proxy4free Skype